blogg, RÅH, vippeextensions

Vippe­ex­ten­sions er en populær behand­ling med produkter som forlenger og fortykker utse­endet på dine natur­lige vipper. Ett og ett hårstrå av synte­tiske øyen­vipper som er buet for å gjen­skape et naturlig utse­ende på dine egne vipper limes på en om gangen for å lage lange vakre og fyldige vipper. Det finnes to ulike sett, klas­sisk for å få et naturlig resultat og volum for å få et enda mer fyldi­gere og drama­tisk utse­ende. Vippe­ex­ten­sions er perfekt for spesi­elle anled­ninger, for å slippe maskara eller bare for å frem­heve øynene dine. Tenk så deilig å våkne opp med dådyr­øyne.

Hvordan vil de se ut?

Når øyen­vippe-exten­sion er påsatt riktig ser de og føles helt natur­lige ut, bare mye mer fyldi­gere og lengre enn dine egne.

Gjør prose­dyren vondt?

Nei, du vil ligge komfor­ta­belt på en behand­lings­benk med øynene lukket. Mange kunder sovner faktisk under prose­dyren.

Hvor lang tid vil det ta å sette på vippene?

Tiden det tar for å sette på er normalt 1,5 til 2 timer for klas­sisk og 2 til 2,5 for volum. Men dette kommer selv­føl­gelig an på hvilke vipper du har og hva slags resultat du ønsker.

Hva skal til for å opprett­holde stan­darden på vippene?

Vi anbe­faler at du tar best mulig vare på dine exten­sions med en egnet rens hver dag. Dine natur­lige øyen­vipper faller av hver 45–90 dager på grunn av naturlig vekst­syklus og er naturlig erstattet med frem­veksten av en ny øyen­vippe, derfor er det viktig å komme på påfyl­lings­timer slik at du slipper å sette på et nytt sett, og da også bruke mer penger enn nødvendig. Andre faktorer som ekspo­ne­ring for damp eller berø­ring av øynene kan forkorte leve­tiden på exten­sion. Du vil trenge påfyll hver 2–4 uke alt ettersom hvor mye du vil opprett­holde resul­tatet. Noen ønsker fyldige vipper konstant mens for andre så gjør det ikke noe om resul­tatet ikke opprett­holdes like mye. Prisen på påfyll varierer også ut ifra for lenge siden du har var her sist.

Fun Fact: Gjen­nom­snittlig har du 120 vipper per øye. Hver dag mister du ca 2–5 vipper.
Uke 1: Ca 21 vipper.
Uke 2: Ca 42 vipper.
Uke 3: Ca 64 vipper.

Tåler mine exten­sions å bli våt?

Produk­tene vi bruker i dag er såpass velut­viklet at de tåler ganske mye. Dette gjør at du kan dusje, trene etc samme dag, men helst skal du ikke ha noe vann på øynene de første 24 timene. Ellers så er limet vi bruker vann­tett og gir deg mulighet til å gjøre det du måtte ønske, som bading osv.

Hvis du har spørsmål eller om noe er usik­kert er det bare å ta kontakt med oss. Enten kan du ringe oss på 22 02 01 00, sende mail på raah.no@gmail.com eller du kan sende oss melding på face­book-siden vår «Råh», even­tuelt Insta­gram «raahoslo»!