En effektiv behand­ling mot pigment­flekker i huden uten bruk av laser!

Kr: 5900,- (inklu­derer Cosmelan 2, cosmelan recovery og spf 130+ fra Mesoestetic for hjem­me­bruk) – 45 min.

Pigmen­te­ringer er noe av det vans­ke­ligste vi jobber mot, da det ofte blir bedre i peri­oder, men kommer raskt tilbake. Cosmelan® fra Mesoestetic er et eget konsept som arbeider på en helt annen måte enn tradi­sjo­nelle pigment­pe­elinger og laser­be­hand­linger. Den er effektiv uten å skade huden din. Pigment­for­and­ringer og ujevn hudfarge kan være til stor sjenanse for både menn og kvinner.

Studier viser at pigment­feil får huden til å se 10–15 år eldre ut selv om det ikke er synlige rynker og linjer. Årsa­kene er bl.a. solskader, hormon­for­and­ringer med gravi­ditet, p‑piller, menopause og trau­ma­tiske forand­ringer i huden pga. akne og post­in­flam­ma­to­riske pigment­for­and­ringer. Cosmelan® påvirker melan­in­dan­nelsen direkte og gir mulighet for å fjerne hyper­pig­men­te­ringer effek­tivt, samt å gi huden dens natur­lige farge, glatthet og utstrå­ling tilbake. En jevnt farget hudtone utstråler sunnhet – sunn hud er vakker hud.

Cosme­lans suksess skyldes blant annet dens effek­ti­vitet og høye sikker­hets­margin. Behand­lingen elimi­nerer bl.a.: Melasma/kloasma, lever­flekker, acne, hyper­pig­men­te­ringer og andre pigment­for­and­ringer på ansikt og kropp. Cosme­lans meka­nisme er basert på en hemming av tyro­si­nase som er hoved­en­zymet i dannelsen av melanin.

Cosmelan® pigment­be­hand­ling har store fordeler sammen­lignet med andre typer produkter og behand­linger: Alle typer av pigmen­te­ringer: Melasma, solskader, pigmen­te­ring etter akne og medisin (også fregner).

  • Anvendes for alle hudtyper.
  • Lett peeling gir foryn­gende og utglat­tende effekt.
  • Veldig effektiv til behand­ling av akne­pro­blemer og redu­serer aknearr.
  • Behand­ling kan brukes hele året rundt, også om sommeren.
  • Inne­holder ikke Hydraquinon.
  • Høy sikker­hets­margin.
  • Fjerner pigment­flekker etter laser- og peelingbehandlinger.

Resul­tater
I 99 % av tilfel­lene forsvinner pigment­flek­kene og det gir forbed­ringer på 95 %.
Alle­rede 7–10 dager etter start av Cosmelan® Depig­men­ta­tion-behand­lingen kan du obser­vere en merkbar og bety­delig forbed­ring av huden. Det oppnås reduk­sjon i flek­kenes stør­relse, huden blir fornyet og mer jevn i farge­tone. Etter 7–8 uker oppnås et maksi­malt resultat (det tar litt lengre tid for mørkere hudtyper), flek­kene blir redu­sert og huden får sin natur­lige farge. Som en bonus-effekt redu­serer Cosmelan talg- og fett­pro­duk­sjonen, minsker porene og er super­ef­fektiv til aknehud med pigmenteringer.

Cosmelan pigmentbehandling
Cosmelan pigmentbehandling
Cosmelan pigmentbehandling