BEHANDLINGER OG PRISER

Cosmelan før

Før

Cosmelan etter

Etter

Mesoestetic Cosmelan pigmentbehandling

Pigmen­te­ringer er noe av det vans­ke­ligste vi jobber mot, da det ofte blir bedre i peri­oder, men kommer raskt tilbake. Cosmelan® fra Mesoestetic er et eget konsept som arbeider på en helt annen måte enn tradi­sjo­nelle pigment­pe­elinger og laser­be­hand­linger. Den er effektiv uten å skade huden din. Pigment­for­and­ringer og ujevn hudfarge kan være til stor sjenanse for både menn og kvinner.

Cosmelan® påvirker melan­in­dan­nelsen direkte og gir mulighet for å fjerne hyper­pig­men­te­ringer effek­tivt, samt å gi huden dens natur­lige farge, glatthet og utstrå­ling tilbake. En jevnt farget hudtone utstråler sunnhet – sunn hud er vakker hud.

Cosme­lans suksess skyldes blant annet dens effek­ti­vitet og høye sikker­hets­margin. Behand­lingen elimi­nerer bl.a.: Melasma/kloasma, lever­flekker, acne, hyper­pig­men­te­ringer og andre pigment­for­and­ringer på ansikt og kropp. Cosme­lans meka­nisme er basert på en hemming av tyro­si­nase som er hoved­en­zymet i dannelsen av melanin.

Cosmelan® pigment­be­hand­ling har store fordeler sammen­lignet med andre typer produkter og behand­linger: Alle typer av pigmen­te­ringer: Melasma, solskader, pigmen­te­ring etter akne og medisin (også fregner).

Cosmelan før

Før

Cosmelan etter

Etter

I 99 % av tilfel­lene forsvinner pigment­flek­kene og det gir forbed­ringer på 95 %.

Alle­rede 7–10 dager etter start av Cosmelan® Depig­men­ta­tion-behand­lingen kan du obser­vere en merkbar og bety­delig forbed­ring av huden. Det oppnås reduk­sjon i flek­kenes stør­relse, huden blir fornyet og mer jevn i farge­tone. Etter 8–12 måneder oppnås et maksi­malt resultat (det kan ta litt lengre tid for mørkere hudtyper), flek­kene blir redu­sert og huden får sin natur­lige farge. Som en bonus-effekt redu­serer Cosmelan talg- og fett­pro­duk­sjonen, minsker porene og er super­ef­fektiv til aknehud med pigmenteringer.

NB: Og gå på denne behand­linger krever en god dialog med tera­peut. Og at man forholder seg til planen 100%. Du må komme til konsul­ta­sjon før man starter på denne kuren. Den gjøres kun i avd. Nydalen & Vinterbro.

Bestill time online her eller ring oss på tlf. 22020100

Priser

Mesoestetic Cosmelan 5999,- BOOKING
Mesoestetic Dermamelan 7990,- BOOKING
IPL pigment mindre område ansikt 1400,- BOOKING
IPL pigment 2 flekker 1050,- BOOKING
IPL pigment lokal flekk 750,- BOOKING
Mesoestetic Cosmelan 5999,- BOOKING
Mesoestetic Dermamelan 7990,- BOOKING
IPL pigment mindre område ansikt 1400,- BOOKING
IPL pigment 2 flekker 1050,- BOOKING
IPL pigment lokal flekk 750,- BOOKING